PRISER OG VILKÅR

Jeg er underlagt Advokatforeningens Regler for god advokatskikk og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets Forskrift om prisopplysning for tjenester.

Fri rettshjelp

Klienter med inntekt under kr. 350.000,- pr. år og formue under kr 150.000, kan få fri rettshjelp i visse sakstyper.  For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi, er inntektsgrensen samlet kr 540 000.

Fri rettshjelp kan innvilges blant annet i familiesaker (skilsmisse, foreldretvist saker knyttet til trygd- og pensjon, husleieforhold, oppsigelse i arbeidsforhold, erstatning for personskade.

Timesatsen ved fri rettshjelp er pr. 01.01.23 fastsatt til å være kr. 1 180,- + mva. Dette dekkes i utgangspunktet av det offentlige, men det er en egenandel i slike saker. Personer som mottar fritt rettsråd (saker utenfor domstolene) betaler en egenandel på kr. 1 1800,-. Personer som har fri sakførsel (saker som går for domstolene) betaler en egenandel på 25 % av mottatt støtte, men maksimalt 8 ganger den offentlige salærsats. Det skal ikke betales merverdiavgift på egenandelen.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i saker om barnevern og kvinnemishandling, eller hvis man som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.

Forsikringsdekning

I personskadesaker, herunder trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader og voldsoffersaker, med erkjent ansvar, er det som hovedregel forsikringsselskapet, Norsk Pasientskadeerstatning eller staten som dekker utgifter til advokat.

I innbo- og villaforsikringer er det normalt inkludert rettshjelpsdekning som gjelder i de fleste tvistesaker, slik som for eksempel tvister i forbindelse med fast eiendom, kontraktsforhold med mer. Vi hjelper deg med å kontakte forsikringsselskapet for å avklare om rettshjelpsdekningen kommer til anvendelse på din sak.

Når rettshjelpsforsikring kommer til anvendelse, dekker forsikringsselskapet advokatutgifter som overskrider pliktig egenandel, normalt oppad begrenset til kr. 100.000,-. Egenandelen utgjør normalt kr. 4.000 samt 20 % av overstigende beløp.

 

Priser

Juridisk bistand vil bli fakturert etter medgått tid på oppdraget. Mitt utgangspunkt er å forsøke å holde klientens utgifter på et forsvarlig og lavest mulig nivå. Det føres løpende timeliste som klienten har rett til å få kopi av.

For privatpersoner som ikke er berettiget til fri rettshjelp vil timeprisen være fra kr 1.900- 2.200,- eks.mva. Timeprisen i den enkelte sak fastsettes på bakgrunn av arbeidets art og kompleksitet.